dijous, 11 de setembre de 2014

Convocatòria del XII Premi de Relats Curts Joan Castelló

I. Justificació

El Consell Insular d’Eivissa a través del seu Departament de Política Educativa i Cultural convoca la dotzena edició d’aquest premi de relat curt per a retre homenatge a aquest il·lustre escriptor i fomentar la literatura.

Joan Castelló està considerat un important prosista i folklorista, autor dels reconeguts toms de rondalles eivissenques i formentereres i de l’almanac El Pitiuso (que aparegué entre 1945 i 1979); va tenir així mateix un important ressò com a autor de guies turístiques i com a col·laborador a la premsa local amb articles sobre aspectes lingüístics i relacionats, sobretot, amb la cultura popular tant d’Eivissa com de Formentera.

El XII Premi de relats curts Joan Castelló es regirà per les bases que s’esmenten tot seguit.

II. Objecte

La concessió d’un premi de relats curts dotat amb dos mil cinc-cents euros (2.500 €)

III. Obres

1. Les obres s’han de presentar en llengua catalana i està obert a tothom que vulgui participar-hi.

2. Haurà de ser un recull de narracions originals i inèdit i no pot haver estat premiat ni el conjunt de narracions ni cap d’aquestes individualment en altres certàmens literaris.

3. Els treballs s’hauran de presentar: un original i quatre CD o DVD en format PDF en un sobre on consti un pseudònim. Dins un altre sobre a part, on aparegui el mateix pseudònim, hi haurà una fitxa en la qual figurin el nom i els llinatges de l’autor/a, el seu núm. de document d’identitat, l’adreça i un telèfon de contacte. Aquest darrer sobre amb les dades personals només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades de les obres premiades o d’aquelles de què es recomani la publicació.

4. El dos sobres han de presentar-se al registre d’entrada del Consell d’Eivissa, al registre d’entrada de qualsevol dels ajuntaments a Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i també es podran presentar en els llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyats d’un full en el qual constin un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte, que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de mantenir-ne l’anonimat.

5. El termini de presentació dels treballs serà de 20 dies naturals a comptar a partir del següent des de la seua publicació al BOIB.

6. El recull presentat ha d’estar format per un mínim de cinc relats i un màxim de deu i cada relat ha de tenir una extensió mínima de tres folis i un màxim de deu, amb un màxim de 2.100 caràcters per pàgina. No poden presentar-se manuscrits.

IV. Jurat

El jurat estarà constituït per cinc persones:

- El/la president/a, nomenat/ada per la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni.
- Tres persones de reconegut prestigi en l’àmbit cultural nomenades per la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni.
- La cap de secció o un/una funcionari/ària del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni en qui delegui, amb veu i sense vot, que farà exclusivament de secretari/ària del jurat.
El jurat es reunirà dins el mes següent al de l’acabament del termini de presentació de les obres al premi. El seu veredicte, que serà inapel•lable, es farà públic després de la seua reunió. El premi serà atorgat per la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del CIE, una vegada emesa la proposta del jurat. La consellera executiva en donarà compte al Consell Executiu. El Consell es compromet a retornar les còpies dels treballs no premiats a les persones autores, llevat de l’original en paper que ha de quedar a l’expedient.

V. Premis

La dotació del premi serà de 2.500 euros. L’import del premi s’ha d’entendre com a pagament dels drets d’autor/a de la primera edició. Així mateix, la persona guanyadora ha de presentar una declaració responsable de no tenir deutes amb la Seguretat Social, amb Hisenda i amb el Consell Insular d’Eivissa. Així mateix la persona guanyadora haurà d’omplir un full de transferència bancària, que serà la forma de pagament.

Els premis podran ser declarats deserts. El jurat també es reserva el dret d’aplicar l’ex aequo i de recomanar la publicació de l’obra o les obres premiades i d’alguna altra de les presentades la qualitat de la qual ho faci recomanable.

VI. Publicació de l’obra premiada

El Consell Insular d’Eivissa es reserva el dret exclusiu de publicació de l’obra o de les obres premiades durant el termini d’un any.

VII. Publicació i acceptació de les bases

Aquestes bases es publicaran al BOIB tal com preveu l’article 15.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

El fet de participar en aquest certamen suposarà la plena acceptació, per part de les persones que hi participin, d’aquestes bases i de la inapel·labilitat de les decisions del jurat.

Qualsevol cas no recollit per aquestes bases serà resolt pel jurat.